MY POST

  • Galina Blankenship

Turkish Punctuation (Türkçede Noktalama İşaretleri): Analysis of Sentences (Cümle Analizi)

Updated: Jan 3

⌘Proofreader's Cheatsheet:

with examples from newspapers, scientific articles, literature, poetry…


Edgar Allan Poe's Quote: "The writer who neglects punctuation, or mispunctuates, is liable to be misunderstood for the want of merely a comma, it often occurs that an axiom appears a paradox, or that a sarcasm is converted into a sermonoid."
Edgar Allan Poe (1809–49), American writer, poet, editor, and literary critic

❝ ANALYSIS OF SENTENCES ❞


Let's consider some sentences, illustrating various uses of commas and other punctuation marks.


Compare:


Gülistan Gümüş, Ömer Taş ile evlendirilirken, Taşın kız kardeşinin de Gümüşün ağabeyi Memduh Gümüş ile evlendirildiği belirtildi.

Gülistan Gümüş was married to Ömer Taş, who was physically handicapped, while Taş’s sister was married to Gümüş’s elder brother, Memduh Gümüş. (-ken indicates comparison “while/whereas”)


Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. (Reşat Nuri Güntekin)

If someone came near them as they whispered to each other in the secluded corners, they would immediately get silent. (-ken indicates while doing smth)


Eğer iki otorite arasında uyum olmaz ve farklı hedefler kovalanırsa, fiyat istikrarı mümkün değil.

If there is no concord between the two authorities and different goals are pursued, price stability will be impossible.


Türkiyenin, kadınların istihdama katılımı bakımından 189 ülke arasında 179uncu sırada yer alması, durumu iyice savunulmaz hale getiriyor.

In terms of women’s employment, Turkey ranks 179th out of 189 countries, making it very hard to come up with an explanation.


Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım. (Atatürk)

Now, gentlemen, if you would indulge me, let me ask you a question.


İçerideki kendi halkına adaleti sağlayan ve fakat elindeki olanca gücü, dışarının sömürülmesi için kullanan devlet asla adil olamaz.

A state that safeguards the justice for its own people inside but uses all its power to exploit the outside can never be just.


Dünya üzerinde kâmil manada adil devlet bir elin parmaklarını geçmez, onlar da netameli coğrafyalardan uzakta olup, esamesi pek okunmayan küçük devletlerdir.

One can count on the fingers of one hand the perfectly just states in the world, and those are completely forgotten small states far away from the sinister geographies.


Akdeniz genelinde yılın en kurak zamanlarında bile mısır, pamuk, şeker pancarı gibi fazlasıyla su tüketen ürünlere sulama yapıldığının kaydedildiği raporda, suyu fazlasıyla tüketen bu ürünlere Avrupa Birliğince teşvik uygulanması ve AB üyesi olmayan ülkelerde bu ürünlerin sulamasının çok fazla sarfiyata ve kayba yol açan salma sulama gibi yöntemler kullanılarak yapılması eleştirildi.

In the report, it was documented that generally across the Mediterranean, even during the driest times of the year, the crops that consume excessive amounts of water, such as corn, cotton and beets, were irrigated. It is criticized that the European Union had encouraged these crops that use water excessively and that also in non-European Union countries, these crops were irrigated by a method known as “releasing irrigation,” which causes too much waste and loss.


Müzenin bu bölümündeki ünik eserler arasında, Akad Kralı Naramsin’in steli, tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması ve Zincirli heykeli ile 75 bin çivi yazılı belgenin korunduğu Tablet Arşivi yer alıyor.

Among the unique works of art displayed in this section of the museum are the statue of the Naramsin of Akad; the first written agreement in history, the Kadeş Agreement; the Chained Statue, and the “Tablet Archive,” in which 75,000 hieroglyphic documents are preserved.


Her zamanki şakacı, alaycı havasını takınarak, kendisinden sonra, yani ölümünden sonra onları okumamı istediğini söyleyiverdi.

Taking on his usual joking and mocking manner, unexpectedly he told me that he wanted me to read them after he was gone.

Arkeoloji Müzelerinin bir diğer bölümü olan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından 1472 tarihinde yaptırılan, ayrıca İstanbuldaki en eski Osmanlı sivil mimarlık örneklerinden biri olarak gösterilen Çinili Köşkte, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait yaklaşık 2 bin nadide çini ve seramik eser sergileniyor.

The Enameled Kiosk, another part of the Archaeology Museum, was built by Fatih Sultan Mehmet in 1472, and it is considered one of the oldest examples of Ottoman civil architecture. Approximately 2,000 rare pieces of enamel and ceramic works from the Seljuk and Ottoman periods are being displayed in the Kiosk.


CHPli Hasan Fehmi Güneş de şiddetin toplumun bütün kesimlerini ve günlük yaşantıyı derinden tehdit eden boyuta ulaştığını savundu. Güneş: Bir suç salgını var. Korku ortamı yaygınlaşmakta dedi.

Hasan Fehmi Güneş, from CHP, also advocated that violence has reached a threatening level in all aspects of society and daily life. He said, "There is an outbreak of crime, and an atmosphere of fear is becoming increasingly common."


Hüseyin Çelik Çocuk küçükken annesinden, okula gidince öğretmeninden, gençliğinde bir gösteride polisten, askere gidince de komutanından dayak yiyor. Ömür boyu dayak atan ve yiyen ülke insanı olmamalıyız. Bunları sosyal hayatımızdan kesinlikle bir ur gibi atmalıyız dedi.

“A child is beaten by his mother when he is young, by his teacher when he starts school, by a policeman during a demonstration when he is an adolescent, and by his commander when he is doing his military service. We should not be the people of a country that hit or are hit all their lives. We should remove violence from our society like we remove a tumor from a body,” Çelik said.


Marmara Üniversitesinin yeni rektörü Prof. Dr. Necla Pur, öncelikle öğrencilerin barınma sorununu çözeceğini belirterek, Barınaksız öğrenci ya tarikatların ya da kadın satıcılarının eline düşüyor dedi.

“A student without housing falls either into the hands of sectarian groups or sex traffickers,” says the new rector of Marmara University, Professor Necla Pur, PhD. She stated that the first thing she will do is to solve the students’ housing problem.


Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bir ara Ehliyet, sadakat, liyakat sözcüklerini dilinden düşürmüyordu, bu aralar hiç ağzına almıyor. Umudunu kestiğinden mi, yoksa tamam bu mesele halloldu, herkes artık bu kurala uyuyor dediğinden mi, bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var, o da Ehliyet, sadakat, liyakat sözcüklerini artık kendisinden duymuyoruz. Keşke sadece ve sadece bu işin takipçisi olsaydı, ülkeye en büyük hizmeti yapmış olurdu

At one point, Deputy Prime Minister Numan Kurtulmuş kept on saying the words “qualification, loyalty, worthiness”; nowadays, he does not mention them at all. We do not know if it is because he gave up hope, or thought that this matter has been resolved and everyone is now following the rule. There is only one thing we know, and that is the fact that we do not hear the words “qualification, loyalty, worthiness” from him. If only he had followed up on this one issue, he would have done the greatest service to the country.


Ekonomist Mahfi Eğilmez dün dikkat çekti. Dünyada enflasyon yok ama bizde yüksek.

Economist Mahfi Eğilmez pointed [this] out yesterday: There is no inflation in the world.


Dünya bu meseleyi çözdü, biz 15 yıl önceye döndük. Enflasyonu kontrol edemiyoruz! Enflasyon; Euro bölgesinde yüzde 1,5, ABD'de 2,1, İngilterede 2,7, Hindistanda 3,4, Pakistanda 4,1. Bize en yakın ülke Meksika. Yüzde 5,9. Türkiyede 11,9. Maşallah! 15 yıl sonra yeniden enflasyon canavarı haberleri yapılmaya başlanacak galiba!

The world resolved this issue; we went back to 15 years ago. We cannot control the inflation! The inflation [rate] is 1.5% in the Eurozone, 2.1% in the US, 2.7% in the UK, 3.4% in India, and 4.1% in Pakistan. The closest country to us is Mexico. 5.9%. In Turkey, 11.9%. Great! After 15 years, it looks like the inflation monster will make the news once again.


Barajda toplanacağı hesaplanan 1o milyar metreküp su ile, kurak bölge rahatça sulanabilecektir.

With the 10 thousand million cubic meters of water, calculated to be collected at the dam, we will be able to irrigate the dry zone quite easily.


On iki yumurtlayan yirmi bir tavuğu var.

They have twenty-one hens, twelve of them laying.

Previous (Question and Exclamation Marks)